Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Centrum Jakości Kształcenia

Centrum Jakości Kształcenia zostało powołane w styczniu 2009 roku w celu wspierania procesów doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz współtworzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a także do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych we współpracy z Władzami Uczelni, radami wydziałów i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania dydaktyczne.

Pełnomocnik Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Dr Magdalena Broszkiewicz, prof. UEW

E-mail: [email protected]

Tel.: 71 36 80 751

Pracownicy

Mgr Iwona Kutzner

E-mail: [email protected]

Tel.: 71 36 80 370, 71 36 80 171

Radosław Kłus

E-mail: [email protected]

Zadania Centrum Jakości Kształcenia

Zadania Centrum Jakości Kształcenia określa Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (załącznik 5c; § 13).

Do zadań Centrum Jakości Kształcenia należy:

 1. wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni;
 2. współtworzenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 3. monitorowanie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez system ankietowania studentów (współpraca m.in. z Samorządem Studentów oraz Biurem Analiz i Sprawozdawczości);
 4. udział w tworzeniu kwestionariuszy ankietowych (opracowywanie treści kwestionariuszy, organizacja procesu ankietyzacji);
 5. systematyczne gromadzenie opinii od kandydatów na studia, absolwentów i pracodawców (współpraca m.in. z Biurem Rekrutacji, Biurem Karier, Stowarzyszeniem Absolwentów);
 6. prace techniczne związane z opracowywaniem wyników badań dla potrzeb decyzyjnych władz Uczelni (sporządzanie tabel wynikowych, udział w przygotowywaniu edytorskiej wersji opracowań);
 7. udział w przygotowywaniu materiałów w procedurach akredytacji; gromadzenie i przechowywanie danych ogólnouczelnianych, niezbędnych w procesie akredytacji,współpraca w tym zakresie z kierunkowymi zespołami ds. akredytacji, menedżerami kierunków oraz z Dziekanem ds. Kształcenia i Dziekanem Filii;
 8. udział w opracowywaniu analiz wyników postępowań akredytacyjnych (przygotowywanie zestawień wyników postępowań akredytacyjnych, analizy porównawcze w przekroju kierunków);
 9. obsługa uczelnianych seminariów i konferencji dydaktycznych (opracowywanie programów konferencji, przygotowywanie zaproszeń, prace organizacyjne);
 10. wsparcie weryfikacji prac dyplomowych z punktu widzenia przestrzegania praw autorskich;
 11. opracowywanie i aktualizacja procedur projektowania i modyfikowania programów kształcenia w oparciu o informacje pochodzące od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 12. rekomendowanie i wdrażanie do procesu dydaktycznego nowoczesnych metod dydaktycznych, wsparcie kadry dydaktycznej w realizacji niestandardowych metod kształcenia.

Kontakt

Biuro Centrum Jakości Kształcenia pracuje w trybie zdalnym.

Miejsce:

bud. A, pok. 204

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław

Sprawy pilne

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Centrum Jakości Kształcenia

71 36 80 924  Regulacje UEW w zakresie dydaktyki

  Podstawowe akty prawne UEW kształtujące Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Elementy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

  Aktualności

  Rekrutacja

  Realizacja zajęć dydaktycznych

  Proces dyplomowania

  Doskonalenie zajęć dydaktycznych

  Organizacja programów podwójnego dyplomu

  Regulations of teaching and learning process

  Learning during the COVID-19 pandemic

  Akty prawne i zasady ewaluacji działalności dydaktycznej

  Podmioty Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  Rektorska Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Menedżerowie kierunków

  Rada Kierunku

  Rada ds. Kształcenia

  Weryfikacja prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

  Archiwum

  Archiwalne regulacje Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie dydaktyki są dostępne pod adresem https://www.ue.wroc.pl/centrum_jakosci_ksztalcenia/26778/regulacje_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu_w_zakresie_dydaktyki.html.

  Kontrast

  Zwiększ rozmiar tekstu

  Zwiększ odstęp liter

  Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

  Powiększ kursor

  Podświetlanie linków

  Zatrzymywanie animacji

  Resetuj ustawienia