Diversity, Equity and Inclusion (DE&I)

Diversity, Equity and Inclusion (DE&I)

Co oznacza DE&I?

Dostrzeganie i akceptacja różnic między ludźmi, promowanie różnorodności, równości i włączenia (Diversity, Equity & Inclusion), stają się  – we współczesnej szkole wyższej – kluczowymi aspektami kształtowania środowiska pracy i nauki.

To podejście ukierunkowane na wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnicach między członkami organizacji, określamy mianem Zarządzania różnorodnością.

Zespół ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

W UEW mamy Zespół ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Został on powołany w celu:

 • inicjowania i realizacji działań na rzecz upowszechniania
 • wdrażania idei równości, różnorodności, tolerancji
 • respektowania i ochrony praw człowieka

w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

Chodzi w szczególności o rozwijanie strategii, polityk i programów, służących tworzeniu inkluzywnej kultury organizacyjnej, w której każdy będzie szanowany, doceniamy, traktowany z godnością.  Z inicjatywy Zespołu w dniu 11 kwietnia 2022r. UEW, reprezentowany przez Rektora, prof. dr hab. Andrzeja Kaletę i prorektorów, podpisał Kartę Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej.
W Polsce obecna jest od 2012 roku. Podpisanie Karty Różnorodności to przejaw urzeczywistnienia kluczowych wartości UEW, takich jak:

 • Wspólnota,
 • Prawda
 • Wolność
 • Odpowiedzialność
 • Nowoczesność
 • Doskonałość
 • Przedsiębiorczość

Stając się  sygnatariuszem Karty, nasza uczenia zobowiązała się do:

 • tworzenia i promocji rozwiązań służących zapewnieniu różnorodności w środowisku pracy i nauki,
 • podejmowania działań na rzecz spójności i równości społecznej,
 • przeciwdziałania dyskryminacji, zjawiskom mobbingu i molestowania na uczelni,
 • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością
 • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów.

Skład Zespołu ds. równego traktowania
i przeciwdziałania dyskryminacji

Rzecznicy

Dorota Teneta

Rzeczniczka ds. równego traktowania

E-mail: [email protected]

Dyżur: piątek godz. 10.45-11.00 pok. 9A, UEW

Artur Trzebiński

Rzecznik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

E-mail: [email protected]

Zadania Rzeczniczki ds. równego traktowania

 • inicjuje rozwiązania na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej,
 • promuje i upowszechnia problematykę równego traktowania i różnorodności,
 • podejmuje działania związane z gromadzeniem danych i/lub badaniami dotyczącymi nierównego i niesprawiedliwego traktowania,
 • przygotowuje systemowe rozwiązania i metody zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

Zadania Rzecznika ds. przeciwdziałania dyskryminacji

 • przyjmuje sprawy i skargi dotyczące dyskryminacji,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające i wydaje opinie dotyczących zgłoszonych przypadków dyskryminacji,
 • inicjuje i/lub opracowuje procedury i schematy umożliwiające przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom dyskryminacji,
 • gromadzi przykłady rozwiązań prowadzących do ograniczenia lub eliminacji tych zjawisk.

Pełnomocnik Rektora ds. Aktywności Kulturalnej

Zadania Pełnomocnika

 • inicjuje, promuje i wspiera aktywność kulturalną wspólnoty Uczelni w przestrzeni UEW;
 • wspiera organizację różnorodnych inicjatyw kulturalno-artystycznych na terenie Uczelni, zgłaszanych przez pracowników, doktorantów i studentów Uczelni;
 • podejmuje współpracę z instytucjami kultury w celu umożliwienia udziału pracowników i doktorantów w zewnętrznych wydarzeniach kulturalnych;
 • współpracuje w zakresie organizacji uczelnianych wydarzeń kulturalnych dla członków wspólnoty Uczelni.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia